Utbildning inom traumasensibel yoga – 3 moduler i Lund

Vad innebär traumasensibel yoga?

Vill du fördjupa dina kunskaper kring bemötandet av yogadeltagarna samt klienter anpassat efter behov och med hjälp av 3 grundmoduler i traumasensibel yoga? Utbildningen på svenska/engelska riktar sig mot terapeuter, psykologer, pedagoger, coacher, yogalärare m.m. Föreläsare/docent: Joachim Pfahl (TSY) & Iris Krüger Vita Raeda

Bokning sker på TSY sidan: www.tsy.de/en

Kursavgift per modul: 350 Euro inkl. presentationsmaterial på engelska/sv En rabatt på 100 € beviljas i varukorgen när du bokar alla tre grundläggande seminarierna (G-1, G-2 och G-3) utom en veckas intensiva G1-G3 i Nederländerna.Modulerna “G-2” och “G-3” utgör en enhet och måste bokas tillsammans. Vid varje steg utförs ett intyg på engelska.

Exempel bokning: Event overview – secure your participation now!

ModuleDateCity 
G-1selectable  
G-108.10.-10.10.2021Lundregister now
G-115.08.-21.08.2022 (one Week incl. all three seminars)Egmond-Binnenregister now
G-2selectable  
G-228.01.-30.01.2022Lundregister now
G-3selectable  
G-329.04.-01.05.2022Lundregister now

Ser info på länken: https://www.traumasensiblesyoga.de/en/ alt www.vitaraeda.com

G-108.10.-10.10.2021
Speaker: Joachim Pfahl & Iris Krüger

Fr 18:00-21:15 Uhr
Sa 09:30-15:45 Uhr 
So 09:30-15:45 Uhr
G-228.01.-30.01.2022
Speaker: Joachim Pfahl & Iris Krüger

Fr 18:00-21:15 Uhr
Sa 09:30-15:45 Uhr 
So 09:30-15:45 Uhr

G-3
29.04.-01.05.2022

Speaker: Joachim Pfahl & Iris Krüger

Fr 18:00-21:15 Uhr
Sa 09:30-15:45 Uhr 
So 09:30-15:45 Uhr

Steg 1 – GM 1 – 08 okt – 10 okt 21

Steg 2 – GM 2 – 28 jan – 30 jan 22

Steg 3 – GM 3 – 29 apr – 01 maj 22

Plats: Hälsans Hus, Mårtenstorget 6, 22351 Lund/Skåne, Sweden


Info från TSY om kurser:

Traumakänslig yoga (TSY) är ett praktiskt testat och teoretiskt reflekterande tillvägagångssätt, baserat på källorna till yoga, som direkt påverkar det autonoma nervsystemet. Traumatiserade människor befinner sig ofta avskurna från sig själva och miljön. Genom att öva en uppfattningsfull och uppmärksam traumakänslig yoga stimuleras den del av det autonoma nervsystemet (ventral vagus nerve) som möjliggör anslutning, lugn och social interaktion. Alla kropps-, andnings- och meditationsövningar syftar till att återfå och utöka förmågan att känna och skapa en medveten närvaro. Kan traumakänslig yoga (TSY) hjälpa mig? Som offer: Jag lär mig hur jag kan hjälpa mig själv i svåra situationer Jag är börjar äntligen känna mig själv igen och bli mer levande och kan delta mer i livet runt mig igen Som en professionell följeslagare för traumatiserade människor: Jag utökar mina terapeutiska verktyg Jag upplever hur kropp, sinne och själ arbetar tillsammans Som yogalärare förstår jag bättre och bättre att beteende utlöst av triggersituationer är ett normalt svar på en onormal händelse Som psykoterapeut upplever jag hur korta yogaövningar möjliggör förankring i kroppen Vad erbjuder vår utbildning och vidareutbildning? Vår certifierade avancerade utbildning (grundläggande seminarier 1-3) i trauma- känslig yoga (TSY) syftar till att göra det möjligt för dig att använda det terapeutiska värdet av yoga. Deltagarna lär sig att fördjupa dessa erfarenheter för att sedan förmedla dem till andra. Att hantera utlösarsituationer är en elementär del av traumakänslig yoga. Poängen är inte att undvika dem, utan att komma i medveten kontakt med dem så att du igen kan uppleva din egen kropp som en ”säker plats”. Deltagarna lär sig hur man gör yoga med ett stort antal målgrupper (t.ex. i fängelse, i militären, med flyktingar, i ett kliniskt sammanhang eller inom ungdomsvård inom polikliniken). Det lärs också ut hur yoga kan integreras i den individuella miljön

What is trauma-sensitive yoga (TSY)?

Content in englisch: What is trauma-sensitive yoga (TSY)?Trauma-sensitive yoga (TSY) is a practically tested and theoretically reflective approach, based on the sources of yoga, which directly affects the autonomic nervous system. Traumatized people often find themselves cut off from themselves and the environment. By practicing a perceptual and mindful trauma-sensitive yoga, the part of the autonomic nervous system (ventral vagus nerve) that enables connection, calm and social interaction is stimulated. All body, breathing and meditation exercises are aimed at regaining and expanding the ability to feel and to create a conscious presence.Can trauma-sensitive yoga (TSY) help me?As a victim:I learn how I can help myself in difficult situationsI am finally beginning to feel myself again and to become more aliveand can participate more in life around me againAs a professional companion for traumatized people:I am expanding my therapeutic toolsI experience how body, mind and soul work togetherAs a yoga teacher, I understand better and better that behavior triggered by trigger situations is a normal response to an abnormal eventAs a psychotherapist, I experience how short yoga exercises allow anchoring in the bodyWhat does our training and further education offer?Our certified advanced training (basic seminars 1-3) in trauma-sensitive yoga (TSY) aims to enable you to use the therapeutic value of yoga. The participants learn how to deepen these experiences in order to then pass them on to others. Dealing with trigger situations is an elementary part of trauma sensitive yoga. The point is not to avoid them, but to come into conscious contact with them so that you can experience your own body as a “safe place” again. The participants learn how to do yoga with a wide variety of target groups (e.g. in prison, in the military, with refugees, in a clinical context or in inpatient youth welfare). It is also taught how yoga can be integrated into the individual setting.The trauma yoga therapist training (training seminars 1-6) is based on the basic seminars. Many of the participants have had painful experiences themselves in the course of their lives. In demonstrations, partner and group exercises, self-awareness is given even more space. I can authentically pass on what I have experienced, felt and experienced myself. The mindful togetherness, witness by the community and appreciative accompaniment create a healing space in which the experiences can be refined more and more. Injury experiences that were dominant in the past can lose their power through growing awareness and thus enable a new, safe experience in the present.

A discount of 100 € is granted in the shopping basket when booking all three basic seminars (G-1, G-2 and G-3) except the One week intensive G1-G3 in the Netherlands.
The modules “G-2” and “G-3” form a unit and must be booked together.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *